SASOLBURG GEMEENTE

'n Gereformeerde Kerk in Suid Afrika


Webmeester: Gert Duvenage

Gebede

Genade, geloof en gebed is so inmekaargeweef dat ons nie kan sê waar die een begin en die ander ophou nie.  Die een is ook nie moontlik sonder die ander nie.

 

Dis genade om te kan bid, maar ons bid ook vir genade.

Ons glo in God se genade, maar dis ook genade dat ons glo.

Sonder geloof kan jy nie bid nie en tog moet jy ook bid om te glo.

 

Gebed bestaan nie net uit praat nie, want gebed is ‘n tweerigting gesprek met God.  Daarom is luister die belangrikste deel van gebed.  Wanneer ons stil raak voor die Here ontvang ons dikwels gedagtes en insigte sonder dat ons daarvoor vra.  Hy gee dit bloot uit genade vir ons.  Hy weet immers wat ons nodig het, voordat ons vra.

 

Hierdie tweerigting gesprek met God kan ons op meer as een manier voer: Aanbid, loof, dank, bely, besing, sug, pleit, jubel. En moenie vergeet van stilwees en luister nie! Doen met jou hart soos die Woord en Gees van God jou lei.

 

Gebed laat ons fokus op wat nodig is vir die eer van God en die opbou van sy gemeente.  Ons is vanself geneig om eers op ons eie behoeftes en eer te fokus.  Dit is vir Hom ook belangrik om vir ons te gee wat ons nodig het, maar soos wat ons geestelik groei sal ons vind dat ons al meer in ons gebede op Hom, sy gemeente en die koms van sy koninkryk fokus.  Hiervan is die “Onse Vader” vir ons die beste voorbeeld.

 

Ons sal dankbaar wees as die gebede wat hierin verskyn jou ook help om ‘n vrugbare gebedsomgang met die Here te hê.Waarom is die gebed vir die Christene nodig?

 

Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank.


Hoe lui die gebed wat Christus ons geleer het?


Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.


Die Heidelbergse Kategismus vrae 116 en 119


Genadige Vader, ons sieletoevlug, verdiep ons geloof, open ons verstand deur U Heilige Woord dat ons in die waarheid leef ten spyte van Satan’s aanslaë teen U kinders.


Rus ons toe met U krag om ons verkeerde begeertes te kruisig en ons wêreldsonde sal afsterwe en lewe tot U eer.


Laat U liefde in ons siele ontbrand, sodat ons aangedryf deur innerlike liefde vir U gebooie getrou sal wees en in U weë sal wandel.


Here, verleen ons sterkte, krag en moed;  dit is genade-werke wat U Gees skenk en verrig waarsonder ons U nie kan behaag.


O God van Genade, Vader van alle trou, wend van ons af Sieleskade en vernuwe ons elke dag;  gee dat ons U wil uitleef deur die kragtige werking in ons harte.


Amen


deur Herbert Müller


Ons geloof almal  in een God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Drie-Enige God wie die hemelskare loof en prys, wie deur grote mag alles geskep het en onderhou.


Ons geloof in Jesus Chritus, God en Maria se seun, wie vanaf die Hemel neergedaal het en ons eens sal opneem na sy Hemelstroon, wie deur sy bloed en sterwe ons verlosser is.


Ons geloof in die Heilige Gees, wie van beide die Vader en die Seun uitgegaan het, wie aan ons troos en bystand verleen teen alle vrees en gevare.


Heilige drie-voud, sy geprys in alle ewigheid.


Amen


deur Herbert Müller


Heilige en geregtiger God!  Hoe kan ons u genoegsaam dank vir die onuitspreeklike genade betoon aan ons sondaars, toe ons kinders van die toorn was, en ewig verlore was en onsself nie kon verlos uit ons grote ellende, toe het U Heilige God, 'n versoening vir ons sondaars bewerk deur u Enig gebore Seun en hom daar gestel as 'n ewige genade troon!  U het hom vir ons as soenoffer gegee.

 

Hy het ons arme vlees en bloed aangeneem, sodat hy ons sondes op hom kon neem.  Hy het bloed gesweet in sy grote doodsangs, sodat ons vrede en troos mag ervaar, hy het hom laat bind soos 'n misdadiger, sodat ons van ons sondes ontbind mag word en mag vry wees.

 

Hy het smag, spot en hoon gely, sodat ons nie ons sondes tot skande word nie.  Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons skuld uitgedelg mag word.

 

Hy het sy heilige liggaam aan die kruis laat spyker, sodat die opskrif vryspraak vir ons sondes geword het.  Hy het aan die vervloekte hout tot vloek vir ons geword, sodat ons die geseëndes van die Here mag wees.

 

Hy het in helleangs gekla:  My God, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit verlate sal wees nie.  Eindelik het hy sy bloed in sy dood vir ons vergiet, sodat sy bloed ons sou reinig van al ons sondes en met hom versoen, in lewe, lyde en sterwe, die versekering mag hê, dat ons deur hom ewig mag salig wees.

 

Amen


deur Herbert Müller

Vader!  Liefde, wat ons na U beeld geskape het, Liefde,wat na die val ons so mildelik met heil beskore het, Liefde, laat ons ewiglik u eiendom wees.

 

Liefde, wat ons uitverkies het voor ons geboorte, Liefde wie as mens gebore was en ons eeners was, maar sonder sonde. Liefde ons wy ons harte aan U.

 

Liefde, wat vir ons gely en gesterf het, Liefde, vir ons die ewige lewe en saligheid verwerf het.

 

Liefde, krag en lewenslig en waarheid, Gees en woord, Liefde wat hom oorgegee het, ons tot heil en sielerus.

 

Liefde wat ons ewig bemin en vir ons siele bid, Liefde wat die losprys betaal het en kragtig vir ons intree.

 

Liefde, wat ons sal opwek uit die graf van sterflikheid, Liefde wat ons eens sal mag aanskou en aanbid in u heerlikheid.

 

Amen


deur Herbert Müller

Heilige Vader!  kom na ons met u Seun, ons het U lief:  o kom getroue Sieleberader!  Heilige Gees, neem besit van ons, wil o Heilige Drie ënige Wese in ons harte woon.

 

Laat ons Here Jesus, u Woord vol geloof aanneem, want dit alleen is die toegang tot soete sielerus; niemand kan die troos deurgrond, wat in u woord te vinde is.

 

Send nou, o Vader!  send u troos vanaf u troon dat ons harte net gerig sal wees op wat u geliefde Seun, aan wie ons behoort, u wil, vir ons sal openbaar, tot redding van ons siele en tot eer van u heilige Naam.

 

Amen


deur Herbert Müller

O Jesus Christus Ware lig, verlig, dié wie U, nog nie ken nie en bring hulle na U kudde, dat hulle siele ook salig mag word.

 

Vervul die wat op dwaalweë wandel, met U helder glans, ook die wat in valse waan in eie krag hul weg wil gaan.

 

Verlig die wat verblind is en in die donker wandel, versamel die wat verstrooi is en in hul geloof twyfel, maak hulle vas in die enige ware heil wat deur U verwerk is.

 

So sal ons almal saam op die aarde en in die hemel, U tydelik hier en eens ewiglik vir sulk genade loof en prys.

 

Amen


deur Herbert Müller

God en Vader, laat tot u eer u Woord uitgebrei word tot die verste uithoeke van die wêreld!  Here Jesus dat ook u leer mag verlig en leiding gee!  O Heilige Gees!  Laat u goddelike Woord geloof, liefde, geduld en hoop bewerk.

 

Die hemel en die aarde het U gegrond Here God, laat vir ons u lig helder skyn, ons harte ontbrand in ware liefde in die ware geloof.

 

Here God!  hoe ryklik troos U dié wie verlate is?  U genadedeur is nimmer gesluit, vernuf kan dit nie omvat nie:  dit spreek alles is nou verlore!  tog het die Kruis nuut gebore, vir dié wie u hulp verwag.

 

Here Jesus Christus!  wend U tot ons, send U Heilige Gees na ons!  met u hulp en genade regeer ons, en lei ons na die weg van Waarheid.

 

Amen    


deur Herbert Müller

Here Jesus Christus! Wend U tot ons, stuur u Heilige Gees na ons! Regeer ons met hulp en genade en lei ons in die weg van waarheid.

 

Open ons monde om U te loof, berei ons harte om u te gehoorsaam, versterk ons geloof sodat ons U Naam sal bely, totdat ons eens saam met die goddelike leer, sal sing heilig, heilig is God die Heer! En U aangesig mag aanskou in ewige vreugde en salige lig.

 

Eer sy die Vader en die Seun en die Heilige Gees op die troon, die Heilige Drie-eenigheid sy lof en prys in alle ewigheid.

 

Amen.


deur Herbert Müller

Here, bron van alle wysheid, ons besef hoe nietig al ons vermoeienis is om U te behaag in ons lewenswandel, ook weet ons as U ons nie bystaan in u guns, al ons werk tevergeefs is.

 

Ons ellendige mense, sondaarskinders, ons harte van natuur blind wanneer ons U moet dien, is nie uit ons eie in staat om u wil te gehoorsaam.

 

Daarom bid ons U, skenk ons die wysheid om ons in u Heilige woord te verdiep om daar die ware weg te vind tot die ewige lewe en saligheid.

 

Dan kan ons uitroep, hartlik lief het ons U o Heer! en bid dat U naby ons sal wees met u hulp en genade;  dat ons nie aan die wêreld se vreugdes sal vashou maar dat u alleen ons hartetroos en deel sal wees omdat U aana ons U seun Jesus Christus geskenk het as die enigste heilige soenoffer om ons sondes uit te delf.  Daarvoor loof en prys ons u heilige Naam.

 

Amen 


deur Herbert Müller

O Jesus!  liefste Sielevrind, hoe het U ons bemin!  terwyl ons as vyand U bedroef het, U het met liefde aan ons gedink toe ons nog in diepe sonde verkeer het.

 

U het van ewigheid uself aangebied, om op die bestemde tyd, dié vyand wat ons wou verdelg te vernietig; so het u deur u oorwinning vir ons die vreugde tyd laat aanbreek.

 

U hart was op ons gerig voor die geboorte en het ons uitverkore om u eiendom te wees, sodat die hel se angs en pyn nie ons deel sou wees.

 

O help ons dat ons met ware liefde ons aan U sal oorgee en gee dat ons nie met sonde U sal bedroef maar dankbaar sal wees, Here Jesus, vir diè angs en pyn wat u vir ons gely het.

 

Amen


deur Herbert Müller

Here Jesus!  Ons berei ons voor om aan te sit aan u heilige nagmaalstafel waarna U ons genooi het.  Skenk dat ons waardige gaste mag wees.  U liggaam is vir ons gebreek, u bloed vir ons vergiet om as losgeld vir ons te geld, o grote wonderdaad wat ons dan mag gedenk.

 

Here, hoe groot is u liefde en trou dat U ons nie  verstoot soos ons sondeskuld dit verdien nie.  Ons prys u grote ontferming oor ons arme sondaars en dank U dat ons deur die spyse aan u tafel weer die versekering mag ervaar dat U vir ons sondes betaal het en ons met ons Hemelse Vader versoen het.

 

Geliefde Jesus, U verdryf al ons sondes en smarte wat ons bedroef.  Wêreld en Satan kan ons nie oorwin nie want U het ons deur U kruis-sterwe ons tot U eiendom verbind.

 

Hemelse Vader!  verhoor ons smekende gebed en laat genadiglik ons u barmhartigheid ervaar.  So wil ons u hier loof en eens in ewigheid.

 

Amen


deur Herbert Müller

Heilige God!  stuur vir ons die helder lig van u woord, laat ons nimmer in die donker wandel.  U woord is ons lewenslig waarop ons mag bou en vertrou. 

 

Ons dank U vir dié wat aan ons u heilsboodskap verkondig en uitlê en bid U dat hulle dit geseënd in waarheid deur die leiding van u Heilige Gees sal oordra.

 

Die bose wêreld verlei ons so maklik om ons die volle troos te belowe dat al wyk ons af van u regte weë, Christus se bloed ons aan siel en liggaam rein sal was.  O nee!  Ons moet van ons bose werke afsien en met moed en sin ons versterk in die goeie deur die leiding van U Heilige Gees.

 

Laat, Here, die genadetroos uit u woord weerklink en alle vrees en twyfel van ons geweer word.

 

Dit bid ons op die soenverdienste van ons Here Jesus.

 

Amen  


deur Herbert Müller

O! bly met u genade by ons, Here Jesus dat ons nie bedreig word deur Satan se lis nie.

 

O! bly met u Woord by ons, verlosser, dat aan ons troos en heil beskore is.

 

O! bly met u glans by ons, U ware lig!  u waarheid ons beskut dat ons nie van u weë sal dwaal nie.

 

O!  bly met u seën by ons, u ryke Heer!  U genade en vermoë in ons ryklik vermeerder.

 

O!  bly met u beskutting by ons, U sterke held!  dat die Vyand ons nie bedreig of verswelg.

 

O!  bly met u trou by ons, ons Heer en God!  Bestendigheid aan ons verleen en bewaar ons voor alle nood. 


Amen


deur Herbert Müller  

Genadige God! gee u Woord in ons harte, laat dit vele vrugte voortbring, laat ons rou en smart beleef oor alle dinge wat ons begaan het teen u wil, laat ons ons foute erken en streef na deugde.

 

U Here wat regeer oor die hele skepping, U die bron van alle goeie, U is ons redder en Bewaker.

 

Wanneer ons siel vertwyfel en met sorge bemoeid is, lei U ons na die vars lewensfontein, verkwik ons en verskaf raad in alle nood.

 

U leer ons doen en late, rig ons voete op U weë en lat ons in angs bedaar om u Naam's ontwil.

 

Barmhartigheid en goeie moed verbly ons harte want ons bely U as ons God en Vader.

 

Amen


deur Herbert Müller

Here, laat ons in u goedertierenheid die Heilige Gees se gawes, u woord en dié se krag tesame, geloof, liefde en hoop in ons verwek.  Vernietig Satan se sonderyk, beskerm u kerk en laat dié groei in eenheid en waarheid.

 

U wil geskied in alle ewigheid in die hemel en op aarde sodat ons eie wil en bose begeertes daardeur vernietig word;  verleen aan ons in vreugde en leed 'n rustige hart sodat u wil deur ons uitgeleef word.

 

Vergewe al ons skuld en sondes;  help daarmee dat ons ons skuldenaars vergewe.  Versterk ons wanneer ons in versoeking kom en help ons om die wêreld en Satan se werk te weerstaan.

 

Bewaar ons voor dié bose, angs en nood.  Gee dat ons vreugdevol en getroos in die geloof sal volhard wanneer 'n kruis ons deel word;  laat ons dit blymoedig dra met die wete dat u ons bewaarder en beskutter is want aan u Here behoort die ryk, mag en ere tot in ewigheid.

 

Dit bid ons in die naam van ons saligmaker, Jesus Christus.

 

Amen. 


deur Herbert Müller

Hemelse Vader!  Ons prys u Naam vir alle goedertierenheid en genade wat U aan ons bewys.  Laat ons met dankbare harte bely hoe onuitspreeklik is u o Here, u wysheid, mag, barmhartigheid en trou!

 

Ons dank U dat U ons hier al opgeneem het in u Koninkryk met ons doop!  gee dat u Woord ons nog steeds voortaan sal opbou in U diens.

 

Verlig ons verstand om ons geloof te vermeerder en die liefde tot U en ons medemense sal laat groei.

 

Vader ons God!  help ons dat u heilige will sal geskied op aarde soos in die hemel en ons ons sondige natuur, ons eie wil en sondige begeerte deur u krag sal afsterwe.

 

Dit bid ons in die naam van ons Heiland, Jesus Christus.

 

Amen.


deur Herbert Müller

Hemelse Vader, regeer ons harte dat ons nie in welvarende dae trots sal wees en wanneer teëspoed ons tref ons nie moedeloos sal wees nie.  Laat ons glo wat tydelik bedroef niks anders as u wil is nie.

 

O Vader!  ons God, skenk ons ons daaglikse brood en wil ons in ons behoefte voorsien tot eer van u Naam.

 

Skenk meelewing in ons gemeente, vrede, trou en gehoorsaamheid aan u heilige gebooie.

 

Vader wil uit louter genade en goedertierenheid ons sondeskuld vergewe.  Ons dank U vir die wete dat u eniggebore Seun met sy heilige bloed daarvoor betaal het.

 

Wil Here as versoekinge ons bedreig, ons met u almag versterk en nie toe te gee maar Satan's werk vernietig, sodat ons lewenswandel tot eer van u heilige naam sal geskied.

 

Dit bid ons alles in die naam van ons Heiland en Verlosser, Jesus Christus.

 

Amen 


deur Herbert Müller

Vader, ons God!  wie deur u goedertierenheid altyddeur u vaderlike-liefde betoon, help ons om ons kinderplig na te kom in vrese, gehoorsaamheid, liefde en vertroue.  U is in u hemeltroon en tog alomteenwoordig.  Verhoor ons smekende gebede.

 

Laat u Gees ons leer hoe om u Majesteit neerderig te ken en te eer en besef hoe groot U is O Here en dat ons arme mense maar stof is.

 

Verlig ons, ons Here Jesus, versadiger van ons dorstige verlange.  U is ons toeverlaat, Verlosser, Heer en Skild, lei ons volgens u wil.  Ons behoort aan U, in al ons swakheid is U ons enigste toevlug wanneer Satan ons bedreig.  Wat u Woord ons beloof verwerk in ons hart kennis en die vrede wat ondeurgrondelik is.

 

Amen. 


deur Herbert Müller


Wie is soos U, Here Jesus, soete rus, dié wat deur u uitverkore is se sondes is deur U gedek.  Glans van heerlikheid, U wie voor daar nog tyd was, verlossing aan ons geskenk en in die vlees na ons toe gekom in die volheid van die tyd.

 

Grote oorwinnersheld!  dood, sonde, hel en wêreld het u oorwin, die losprys, U heilige bloed.

 

Hoogste Majesteit, Koning en Profeet, ons wil aan U voete sit soos Maria.  Laat ons U roem, as U kinders deur die Gees se lig U erken en in liefde brand as U eiendom en U met volle oorgawe dien.

 

Amen. 


deur Herbert Müller


Wie is soos U, Here Jesus, soete rus, dié wat deur u uitverkore is se sondes is deur U gedek.  Glans van heerlikheid, U wie voor daar nog tyd was, verlossing aan ons geskenk en in die vlees na ons toe gekom in die volheid van die tyd.

 

Grote oorwinnersheld!  dood, sonde, hel en wêreld het u oorwin, die losprys, U heilige bloed.

 

Hoogste Majesteit, Koning en Profeet, ons wil aan U voete sit soos Maria.  Laat ons U roem, as U kinders deur die Gees se lig U erken en in liefde brand as U eiendom en U met volle oorgawe dien.

 

Amen. 


deur Herbert Müller


HEMELVAART

 

Here Jesus, Wonderlike grote oorwinnaar draër van alle wêreld sonde!  met u hemelvaart het U, u plek ingeneem langs die Vader se krag, die vyande oorwin, al het dit u sterwe aan die kruis meegebring.  Magtig, triomferend is dood en lewe u ondergeskik.

 

U dien alle engele, wêreldvorste loof u, omdat U die seën weer gebring het met majesteit en grote prag.  Van u kom daar lig, troos en lewe; Heil, vrede en vreugde word ons deel.

 

Here Jesus, kom Genadevors, Held.  Dawids Seun, U alleen kan ons verlange stil, deur U dure bloed het U in die heiligdom ingegaan sodat ons ook eens geheilig U mag navolg.  Vir hierdie wonderlike genade, vêr verhewe bo ons menseverstand, loof en dank ons U.

 

Amen 


deur Herbert Müller


Here Jesus, Hoogste Priester, wie uself vir ons geoffer het, ons bid U laat nog hier op aarde ons harte 'n welgevallige offer vir U wees.  Ons Lewe!  Leef in ons, sonder U vermag ons nie die goeie.  U is die lewensbrood, die enigste spyse wat ons gees kan voed.  O!  wil steeds nog vir ons voorbidding doen by die Vader en laat U Heilige Gees met versugtinge ons stammelde gebede voor die Vader heilig.

 

Ons Meester!  Leer ons om die Vader in volheid te leer ken, want sonder U, sal ons God, die ware Lig nie aanskou.  O!  onderrig ons om Hom Abba reg te noem dat ons gebede met regte hartstog sal geskied.

 

Ons Koning!  Beskerm ons wanneer Satan, Wêreld en Sonde nog in ons harte dring en op ons siele afstorm.  Help dat ons in U skoot rus sal vind, want net dié is veilig, wié U Heilige-Mag beskerm.

 

Amen  


deur Herbert Müller


SENDING VAN DIE HEILIGE GEES

 

God Vader! ons dank U dat U, U Heilige Gees gestuur het, gebid deur u Seun vanuit u hemelse troon.  Geen mensekind op aarde is hierdie edele gawe werd, by ons is daar geen verdienste.  Hier geld niks behalwe liefde en genade wat Christus vir ons verwerf het deur sy lyding en soenoffer.

 

U Heilige Gees, bewaar ons geloofslig wanneer ook die vors van die wêreld, Satan, sy woede op ons wil uithaal.  Waar u Heilige Gees teenwoordig is, kan niks ons uit u hand uit ruk nie.

 

Heilige Gees, U lei almal wat u lief het op veilige weë.

U laat ons nie struikel, elke tree wat ons gee lei tot seën.

U open ons hart wanneer ons die heils boodskap verneem. 

U leer ons die vrees vir die Here.

 

Kom Heilige Gees!  ware God, kom hemelse verlange!  maak woning in ons harte, vernuwe ons, laat ons ware rou betoon oor ons sondes, wees ons siele rus, skenk wysheid om navolgers van ons Here Jesus te wees.

 

Amen.  


deur Herbert Müller

 

Here Jesus, Wonderlike grote oorwinnaar en draër van alle wêreld sonde!  met u hemelvaart het U, u plek ingeneem langs die Vader se krag, die vyande oorwin, al het dit u sterwe aan die kruis meegebring.  Magtig, triomferend is dood en lewe u ondergeskik.

 

U dien alle engele, wêreldvorste loof u, omdat U die seën weer gebring het met majesteit en grote prag.  Van u kom daar lig, troos en lewe; Heil, vrede en vreugde word ons deel.

 

Here Jesus, kom Genadevors, Held.  Dawids Seun, U alleen kan ons verlange stil, deur U dure bloed het U in die heiligdom ingegaan sodat ons ook eens geheilig U mag navolg.  Vir hierdie wonderlike genade, vêr verhewe bo ons menseverstand, loof en dank ons U.

 

Amen 


deur Herbert Müller

Here Jesus, grote Koning!  Wie ons eer, wie deur u Lering ons geestelik voed met ontelbare goedertierenhede seën.  Ons wil opnuut ons harte aan u skenk en in gehoorsaamheid in u weë wandel.  Wil gee dat U Gees ons harte tot 'n tempel wy, dat u liefdesvlam in ons ontbrand om al ons sondes en vrese te vernietig.

 

Genadige Heiland, ons Lig, verlig ons met u genadestrale, laat dié diep in ons harte dring, vernietig die duisternis van sondes sodat ons nie val en verdwaal in die dwaasheid van wêreldse aanloklik-hede.

 

O Waarheid!  heilig ons in u waarheid en bring ons sinne tot helder erkentenis, verdryf die sonde deur u Woord se liefdesmag en versterk ons in stryd teen die bose, tot eer van u Naam.

 

Amen


Verskaf deur Edwin Muller

Jesus, Profeet, Priester en Koning

 

Here Jesus, grootste profeet!  Ons harte begeer om gedurig deur U geleer te word, U deur die Vader gestuur, het geopenbaar hoe ons in U mag wees.  U het as middelaar Satan oorwin, U het die slang se kop verbrysel.

 

Priester tot in alle ewigheid!  Ons gedagtes brand in ywer aan U, bring ons versugtinge tot ruste, U wat 'n offer vir ons geword het!  U het tot die hemel oopgevaar as voorspraak vir ons, bewaar tog u eiendom.

 

Erekoning ons wil u loof, ons dié duurgekooptes, heerlike liefdevolle Heiland, Koning en tog mense vriend, wees ons naby.

 

Nou moet ons lofgesang tot U eer opklink, alles wat asem het Loof die Here.

 

Amen 


Verskaf deur Edwin Muller


O, Heilige Gees!  U, ware God saam met die Vader en die Seun!  U het ons - toe ons nog dood was in die sonde - in Christus weer lewendig gemaak en ons wedergebore tot ‘n lewende hoop.  Laat ons hele gemeente ons geloof uitlewe.  Maak ons weer lewend wanneer ons weer in sonde verval.  Help ons om nie in  onsself te lewe nie maar in Christus te lewe.  


Here Jesus, U wie die Heilige Gees oor alle vlees uitgegiet het, maak ook ons tot ‘n tempel en woning van die Heilige Gees.  Verseël in ons harte die pand, die Heilige Gees wat ons van U ontvang het.  Heilige Gees, ons Voorspraak by die Hemelse Vader, Leidsman en Trooster, U kom toe alle lof en eer.


Amen

Verskaf deur Annerie Joubert


Ewige, Almagtige en Goedertierende God, ons Skepper en ons Vader, ons nader U troon met ootmoed en dankbare harte.  Oneindig meer liefde as wat aardse vaders aan hulle kinders kan gee, het U aan ons betoon.  Daarvoor is aan U verskuldig al ons liefde, vrees en vertroue.  Uit onsself is ons nie in staat om dit te doen nie, Heer, maar net deur die werking van U Heilige Gees kan ons aan die vereistes voldoen.  Skenk dan genadiglik dat vrees, dankbaarheid en liefde uit ons siel sal voortvloei, tot U eer alleen.


Wil U skenk dat U kerk, wat U deur U woord tot stand gebring het, al meer op aarde sal uitbrei.  Lei ongelowiges tot die kennis en aanname van ons Saligmaker: Jesus Christus.  Ook in ons eie gemeente het ons so ‘n groot behoefte om ons louheid te verander tot geestelike verryking dat ons U met dankbare harte kan dien.  Seën dan die diens wat verrig word deur ons prediker, ouderlinge, diakens en die wat ons kinders na U toe lei.


Dit bid ons alles in die naam van ons Heiland en Verlosser, Jesus Christus.


Amen.


Verskaf deur Annerie Joubert


Verlang ons dat ons verdorwe hart tot heiliging genees?  Gelowiges moet dan nie versuim om die Woord van God te lees! Gedenk dat hierdie Woord, die heil van die hele wêreld en die kennis van die saligheid behels.


O, Here, met gevoude arms roep ons U aan:  Gee dat ons U gebod uit U Woord altyd sal gehoorsaam, U raad gevoelvol verstaan en die wonder van U gebod aan die kruis bespeur!


Spreek U Woord soms geheimenisvol – laat dit nie ons ontstel.  Ons wysste verstand kan God nie geheel ontdek nie!  God bly oneindig hoog.  Wat God aan ons verklaar, laat ons glo wat Hy spreek en nie ons eie gedagtegang.  Eers later sal ons aanskou, tans nog woed die geloofstryd vir elke geliefde in ons gemeente.


Amen


Verskaf deur Annerie Joubert


Hemelse Vader, U sagmoedigheid is onmeetbaar:  hoeveel het U vergewe en vergeet!  “Vader, vergeef hulle” het U Seun gebid.  So bid ons - laat ons gewilliglik Sy skrede volg.  Here Jesus, U het gesterf sodat ons mag lewe.  Lewe U ook nou in ons.  U, Lam van God, ons volg U in geloof deur die krag wat U ons skenk.


Here God, die dieptes van U wysheid, almag en goedertierenheid is vir ons onpeilbaar.  U kan veelduisend weë vind waar verstand nie een kan sien nie.  Uit duisternis bring U lig.  U spreek en dit geskied.  O Here, laat ons as U gemeente in ootmoed smekend bid dat U Heilige Gees in ons kan ontvlam.  Ons wil U met volle oorgawe liefhê en navolg tot eer van U Heilige Naam.


Amen


Verskaf deur Annerie Joubert


Here Jesus, U is ons toevlug: deur U ontvlug ons die gereg, die sware loon van sonde. Deur U kan ons die vloek ontkom, en met ons God verenig wees en die ewige lewe vind. U sterwe is die verlorenes se heil. Gee dat ons ook deelagtig mag wees van u seën Here Jesus, ons hoop is op U, versterk ons geloof.


Ons prys U lewenslank. U ons middelaar het ons verlos om u eiendom te wees. As ons aan U behoort hoef ons niks te vrees, selfs nie die oordeelsdag. Wil tog nooit ons hand los op ons weg na ons ewige tuiste. Versterk ons tot diensbaarheid aan U en laat ons oorwin deur U. Here Jesus Christus ons Heer en God, laat ook u sterwe, vir ons wins wees.


Amen.


deur Herbert Müller

LYDENSTYD


Here Jesus, Held uit Dawidstam! U liefdesvlam, versadig en beskerm ons, dat die wêreld ons nie verteer met sy gram.

Grote Vredevors! Hoe het U nie gedors na die mensdom se heil en lewe, en uself in die dood begewe, hoe het U uitgeroep, Ek het dors!


Siele Bruidegom, Jesus God se Lam! ons dank U vir U grote liefde wat U so genadiglik skenk, aan dié wie aan U behoort en bely. U liefdesgloed versterk ons na siel en liggaam.

Ware mens en God, trooster in nood en dood, U is as mens gebore, om te vervang wat in die Paradys verlore, deur U soenoffer aan die kruis.

Neem aan in genade ons lof en prys U toegebring.


Amen.


deur Herbert Müller


'N GEBED VIR OMGEE EN VERMANING


O God! Bron van alle gawes, wat die hoogste barmhartigheid aan ons betoon, laat ons ons harte ook open vir die armes, werksloses en dié wat honger ly. Dit is u wil Vader, dat om OMGEE uit ware liefde en nie met skyn.


Salig is wie met OMGEE medelye het met die armes, wie daagliks vir hul bid, wie behulpsaam is met raad en daad, húlle sal weer hulp en barmhartigheid ontvang. Gedenk die armes ten alle tye as jy deur God geseën is, dat jou nie wedervaar wat Christus aan die ryk jong man gesê het.

Al is die wêreld wreed en het sy hart gesluit, so laat ons doen wat vir U Vader welgevallig is, en met blye harte ons Here Jesus deur OMGEE sy voorbeeld volg.


Wie aardse goedere het en nie vir armes OMGEE, en versadig nie die hongeres, klee nie die naaktes, is 'n vyand van die eerste plig en sal ook nie God se liefde ervaar.


God se genade, huld en ontferming, sal altyd die vromes omvou. Gelukkig diegene wie dié nood van die armes ter harte neem en met liefde hul ontferm. Help Here dat ons U van harte sal lief hê en ook OMGEE vir ons naaste wat in nood verkeer. Gee Here ons 'n hart wat ander se lief en leed deel.


Ja Vader, gee ons so 'n sin, dat ons van die gawes wat U ons skenk, ook deel met die behoeftiges. Laat ons streef om na u ewebeeld liefde en OMGEE sal betoon. Dit bid ons van harte.


Amen.


deur Herbert Müller


Ons Vader, verlaat ons nie in hierdie sondige wêreldgedruis.  Op Jesus se verdienste hef ons ons hart, oë en hande tot U in die hemel.  In Jesus se liefde vergewe tog al ons skuld

en omvat ons, as U kinders, met ewige Vaderhuld.

 

U Naam sy geloof en ewige geprys  vir alles wat U aan ons siel en liggaam bewys.

Ons wil van nou af net aan U behoort.  Skenk ons daarvoor Gees, krag en lewe.

 

Laat ons tot U eer diensbaar vir ons naaste lewe en ons nie van die smal weg na die breë begewe.  Wanneer Satan sy nette span, lei ons Herder, dat U kudde nie in sonde verval nie.

 

Trek ons nader ons God!  Nader tot U deur Christus se lyding en sterwe.  Laat ons nie van U weë afdwaal nie.  Ons wil as U kinders vol geloof op U trou, almag en waarheid bou.

 

Amen


deur Herbert MüllerOns Vader en ons God, wie in hierdie lewe die lig vir ons lewensweg – U Heilige Gees – gegee het, regeer tog ons harte deur U goeie Gees sodat ons gehoorsaam volgens U Woord sal wandel.

 

 Gee dat ons nie dit wat die wêreld ons bied hoër ag as om na U wil te lewe.  Laat ons nie in die begeerte tot die goeie verswak, maar altyd waaksaam in die geloofstryd getrou sal wees en in die hoop sterk gegrond mag bly.  Laat die Gees van Christus ons regeer en nie die wil van die wêreld, Heer.  Dan sal ons kan wandel in die weg, Heer, wat vir U welgevallig is. 

  

Gee dat ons U met ons hele hart en siel sal liefhê en dit ook aan ons naaste sal betoon.  Wil U hand ons hier op moeilike weë lei, dan bid ons dat U ons sal onderskraag dat ons geloof nie sal wankel, maar ons steeds op U sal vertrou.  Dit alles bid ons in die naam van ons saligmaker, Jesus Christus

Amen


deur Herbert MüllerGod, Vader van ons lewens!  U, wie verstand en deug skenk, as U nie ons doen en late lei nie, sou ons tevergeefs lewe.  As U gees ons nie nuut gebaar, sou ons aan die sonde oorgegee wees.  Gee dat ons gees niks liewer hoor, spreek en gedenk as wat die geloof versterk en voed nie.  Gee dat ons net die goeie begeer, sodat ons tot U lewe en ons verhewe Heiland altoos gedenk.

 

God, voor wie se aangesig net ‘n reine lewenswandel geld, Ewige Lig uit wie die helderste liefde ons omstraal, laat dit ons dring om na U wil te lewe uit diepe dankbaarheid omdat U ons van ons sondes verlos en U Seun vir ons gegee het.  Ons bid dat U Heilige Gees so ook elkeen in ons gemeente se lewens sal regeer, tot eer van U Naam.  

 

AmenLAAT ONS DIE KRAG VAN U WOORD ERVAAR 1

 

Here u Woord is waar, laat ons altyd die krag daarvan ervaar.  Laat geen teëspoed o Here, ons laat afwyk van ons geloof in u liefde en trou.  U Heilgie Woord verklaar die sielewaarde en onsterfklikheid van die lewe.  Dit is alleen deur u Woord dat dit aan ons geopenbaar is dat U in u ewige raadsplan besluit het om ons sondes te versoen deur U Seun, Jesus Christus.  Dat sy sterwe ons lewe is.

 

Nou mag ons harte nie in rou en smart moedeloos word nie oor ons sondeskuld, nee, U vergewe en leer ons gees gelowig U Vader te noem, Here U is ons toevlug, laat u Woord wat U aan ons gegee het ons deel en heil wees, en krag tot die ewige lewe.  Mag dit elke lid van ons geliefde gemeente beskore wees.

 

Amen

 

deur Herbert MüllerLAAT ONS DIE KRAG VAN U WOORD ERVAAR 2

 

Here Jesus,  U is ons lewe.  U skenk ons alles wat ons hart verbly.  Vol en helder is U fontein, wat wanneer ‘n Kruis ons druk, ons versterk en verkwik.  U is deur dié Vader na ons gestuur en het ons die weg geleer hoe ons bevry van sondeskuld, u genade deelagtig mag word.

 

Here God, U is ons toevlug, op u woord moet ons siel alleen vertrou.  Ons lewe hier in geloof en nie in aanskouing nie.  U Woord is waar, laat ons as u gemeente gedurig die krag daarvan ervaar, tot eer van u Heilige  Naam.

 

 

Amen


deur Herbert MüllerGEBED BY ‘N BYBELSTUDIEBYEENKOMS

 

Here, dit is nou aand, en dit is buite donker, maar ‘n ander son vervul ons harte met dankbaarheid.  Dit is die lewenslig van ons Here Jesus.  Wil ons harte en verstand ook verlig met die glans wat uitstraal uit U Heilige Skrif wanneer ons vanaand saam onder leiding van die Heilige Gees u Woord in diepte ondersoek.  Wil skenk dat ons dit saam met ons neem en ook wat  ander deel.  Tot eer van u Heilige Naam.

 

Amen


deur Herbert MüllerGEBED OM CHRISTUS NA TE VOLG

 

Almagtige grote God, wie kan u Heilige naam genoegsaam verhef?  U het die hele wêreld sy bestaan, krag en lewe gegee.  Wat gees en liggaam heet, wat aarde en hemel behels, het U hand alles geskep en onderhou dit nog steeds.   Ook het U deur die Gees wat in ons leef en denk, uit grote guns, ons onsterfklikheid geskenk.

 

U is die waarheid self, help ons om ook die waarheid elke dag uit te leef en ons Heiland se voorbeeld in ons lewenswandel na te volg.  U weet hoe ver ons nog van hierdie doelwit is, u weet waar ons nog steeds faal, en ons besef hoe min ons u beeld in ons lewens uitdra.  Wil ons genadiglik dit in elkeen van ons gemeente waar maak.   

 

Amen


deur Herbert Müller‘N GEBED OM GOD REG TE KEN EN SY LIEFDE TE OMHELS

 

Ons Heilige God, U woon in lig waar geen sterflike oë mag deurdring, tog gee U ons kennis deur U Heilige Woord wat ons tot wete bring, wat U, o allerhoogste is, en wat U doel met ons is.

 

Laat u Woord vir ons ‘n lig wees in ons geloof wat ons tot ware wysheid lei.  Laat geen dwaling of twyfel ons heil beroof.  Ons ken U as die ewige lewe, help ons dus om ons Heiland, wie U vir ons gegee het, so te ken soos U dit in u Woord vir ons self leer.

 

Wat help kennis Here, as dit nie tot liefde dryf nie?  Van watter nut is ‘n klare verstand as die hart nog boos bly?  Dus bid ons, lei ons om in waarheid U in liefdevolle oorgawe diensbaar te wees en eens wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, U aangesig in u helder lig te mag aanskou.

 

Dit is ons bede dat elke lid van ons gemeente ywerig u Woord sal navors en die wonder van u reddende liefde sal omhels met dankbare harte.

 

Amen


deur Herbert Müller'n Gebed vir besige mense:


Here, ons het 'n moeë generasie geword!

Ons is moeg gewerk, moeg vir probleme,

Moeg vir mense. Ons het veral moeg geword om alles altyd reg te doen.

Om aanvaarbaar te wees, móét ons

Suksesvol, begaafd en finansieel sterk wees

Met duidelike doelwitte.

Verder moet ons goeie ouers, lojale vriende,

Toegewyde familiemense

En betrokke gemeenskapwerkers wees

Sjoe, dis 'n oorvol mondvol!

Vandag wil ek sommer net by U kom rus

En vra dat U my die regte prioriteite sal wys.

Sal U my help onderskei tussen die dinge

Wat regtig saak maak en die

Dinge wat die wêreld ons probeer voorskryf?

Ja, help my om te weet wat vir U belangrik is...

Maak huis skoon met my, Here.

Verwyder die selfopgelegde eise

In my oorvol lewe

En leer my om sommer net U kind te wees.

In U naam vra ek dit,


Amen